Почетна

Под Животна Средина се подразбира збир од сите надворешни фактори (биотички и абиотички) на кои е изложен еден организам. Биотички (живи) фактори се влијанијата од членовите на истиот или друг вид врз развитокот и опстанокот на единката, додека абиотички се неживите фактори – влијанијата на почвата, водата и воздухот врз организмите.

Ако човекот не пристапи кон поголема контрола на влијанијата врз овие фактори, наскоро нема да постои животна средина!

 

ЕКО Стилинг воведе “обележување“ на сите објекти и дејности кои се опфатени со Закон за Животна Средина на РМ, а ги имаат испочитувано законските одредби. Имено “обележувањето“ e во форма на поставување на етикета на влезната врата, која го означи објектот/ дејноста како ПРИЈАТЕЛ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА.

Погледнете ги некои од “обележаните“ обекти