Услуги / Производи

Заштита на Животната Средина
  • Изработка на Елаборати за заштита на животната средина
  • Изработка на барања за Б – дозволи и стручна помош во процесот на имплементирање на истите
  • Консултантски услуги во спроведување на законските норми
Уравување со опасен и неопасен отпад
  • Стручен соработник за управување со отпад; изготвување месечни и годишни програми, следење на процес на имплементација на програма.
  • Консултантски услуги во процес на добивање дозвола за транспорт и складирање на отпад

 

Проектирање ентериери и внатрешно уредување
Имплементација на ХАССАП стандарди
Изработка на бизнис планови
Застапништво на германски и словенски производи за внатрешно уредување за комерцијални објекти како: подни и ѕидни облоги, завеси, ролетни, плафони и сл. Од брендовите:

 

Brintons marburg-logo design flooring

 

 

bautex_logo       dura logo         mondo_logo

 

page_01_logo_balsan      upofloor     Milliken_Logo_New