Услуги / Производи

Заштита на Животната Средина
  • Изработка на Елаборати за заштита на животната средина
  • Изработка на барања за Б – дозволи и стручна помош во процесот на имплементирање на истите
  • Консултантски услуги во спроведување на законските норми
Уравување со опасен и неопасен отпад
  • Стручен соработник за управување со отпад; изготвување месечни и годишни програми, следење на процес на имплементација на програма.
  • Консултантски услуги во процес на добивање дозвола за транспорт и складирање на отпад