Закони

 1. ЗАКОН ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 53/2005
 2. УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДЕЈНОСТИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗРАБОТУВА ЕЛАБОРАТ, А ЗА ЧИЕ ОДОБРУВАЊЕ Е НАДЛЕЖЕН ОРГАНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 36/2012
 3. УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДЕЈНОСТИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗРАБОТУВА ЕЛАБОРАТ, А ЗА ЧИЕ ОДОБРУВАЊЕ Е НАДЛЕЖЕН ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНАТА, ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ И ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНИТЕ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ 32/2013
 4. ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
 5. ЛИСТА НА ВИДОВИ ОТПАДИ 100/2005
 6. ЗАКОН ЗА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ (Пречистен текст)
 7. УРЕДБА ЗА ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ ЗА НИВОА И ВИДОВИ НА ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИИ ВО АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ И ПРАГОВИ НА АЛАРМИРАЊЕ, РОКОВИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ, МАРГИНИ НА ТОЛЕРАНЦИЈА ЗА ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ, ЦЕЛНИ ВРЕДНОСТИ И ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ 50/2005
 8. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 79/2007
 9. ПРАВИЛНИК ЗА ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ НА НИВОТО НА БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 147/2013
 10. ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 87/2008
 11. ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА (пречистен текст) 53/2013
 12. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ (Пречистен текст) 93/2012