СЕРТИФИКАЦИЈА

Нашиот стручен тим поседува соодветни УВЕРЕНИЈА, СЕРТИФИКАТИ и ОВЛАСТУВАЊА во областа во која сме оперативни, и тоа:

 

Ovlastuvanje A Deko

*ОВЛАСТУВАЊЕ A – за изработка на проектна документација од ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

 

Uverenie upravitel Deko

*УВЕРЕНИЕ – за положен стручен испит за вршење на работите за УПРАВУВАЊЕ И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД

 

Ekspert Deko

*УВЕРЕНИЕ – за положен стручен испит за стекнување статус ЕКСПЕРТ ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

Zels Deko

*ПОТВРДA – за учество во обукa за стручно оспособување за ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

 

Deko BZR

*УВЕРЕНИЕ за положен стручен испит за стручно лице за БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА